Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ s návštěvou objektů  
 

  BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ s návštěvou objektů   28.12.2016  
Samozřejmě vycházku začneme Betlémskou kaplí a Janem Husem, z jehož doby zůstala Habsburky zničena pouze jedna těna, využita pro historizující objekt novodobého Vysokého učení českého. Právě funkcionalistický Jaroslav Fragner na podnět Ministerstva kultury vedeného Z.Nejedlým nešetřil fantazií a postavil kapli znova. V jeho galérii od té doby probíhá jedna výstava za druhou o současné architektuře. Ukážeme si kde se vstupuje do původní středověké Husovy Betlémské kaple, ale budeme pokračovat okolo původního Husova domu kam vstoupíme,ale nic, kromě historizující architektury nenájdeme. Zajímavější bude Pivovar U Halámků, který dostal jméno podle slavného Náprstka, má dvě části: středověkou a muzeální z 19.století. Další objekty jsou originální Brůžkovo rámařství s galerií, hotel kde několikrát bydlel slavný malíř Mánesův žák světoběžník Čermák. Nezapomeneme nakouknout do nádvoří Konviktu, abychom se ohřáli vařeným vínem ve dvorku avantgardní Galerie U Betlémské kaple.   PRAGOS + Ing.Stěnička

Překvapivě jsem strávil hodiny zpracováním historie Betlémské kaple - zjistili jsme, jak je to na webu nepřehledné a někdy dokonce popletené...

FARA Betlémské kaple = DŮM KAZATELE  50 m vedle u Náprstkovy ulice, je starší než kaple, sloužil spolu se sklepením jako sladovna

BETLÉMSKÁ KAPLE :
Většina Pražanů netuší, že staře se tvářící kaple je vlastně replikou původní stavby. Arch. Frágner vytvořil hezkou, ikdyž částěčnou fantazií původních podob = navrhl kapli ve 2-štítovém provedení (nejdéle existujícím v její historii), ale štíty otočil nereálně na základě mylných dobových rytin dopředu do náměstí (kdysi však byly dozadu). Ve skutečnosti 2 štíty kryjí velikou střechu nad halovým kostelem typickým pro protestanté církve.    

Novostvaba byla Slavnostně otevřena 1954. Znovupostavení kaple bylo především přáním Zdeňka Nejedlého, poválečného komunistického ministra, který vyzdvihoval roli husitského hnutí. Nejedlý inicioval i natáčení historických filmů s husitskou tematikou.
Kaple prožila za svojí více jak 585 letou éru řadu krušných chvil. Je neodmyslitelně spjata s českým národem. Postavena byla pro česká kázaní v době kdy Praha byla zaplaněna cizinci a čeština v menšině. Zažila zlatou éru kázání mistra Jana Husa. Byly zde zahajovány leckteré výpravy za husitských válek. A nakonec se opět stala krásnou důstojnou stavbou vše toto připomínající a oslavující !
1353  Postaven kostelík sv.FILIPA a JAKUBA  v místě před budoucí Betlémské kaple - románský kostelík se hřbitovem před ním směrem do náměstí
???   Zbořen        -"-        -"-        -"-       -"-      a ponechán jen hřbitov + fara 50 m vedle u Náprstkovy ulice ponechána 
1394  POSTAVENA BETLÉMSKÁ KAPLE na místě po kostelíku
1622  Kaple se odevzdává jezuitům po bitvě na Bílé Hoře
1638  Jezuité nuceni vrátit kapli universitě. Zničili ale vše co připomínalo Husovu památku
1661  Kaple se prodává jezuitům od Karlovy university. Jezuité odstranili štíty kaple, zničili kazatelnu, zaomítli nápisy a obrazy na stěnách a prodali část domu kazatele se sakristii a světnicí mistra Jana Husa.
1783  Kaple se stala filiálním kostelem kostela sv.Jiljí na krátkou dobu
1785  Shledány na klenbě nebezpečné trhliny po celé své výšce, těžko opravitelné. A také, že nad klenbu je přístup v té době již prodaným sousedním domem 254. Pokud kapli zanechat, nutno postavit nové schodiště + navíc velký krov by v požáru ohrozil blízkou filosofickou fakultu. Naopak zbouráním kaple se získá staveb.materiál + dvůr s kůlnami k uskladnění stavebních hmot. Překvapivě universita žádnou záchrannou akci k záchraně kaple s pohřebištěm významných jejích profesorů nekonala.
1786  ZBOŘENA KAPLE dekretem a přestavěna na kůlny, zrušena klenba z 16.stol.. Zústaly obvodové stěny z 14.stol jakožto společné se sousedními domy + studna.
1802  Kůlny prodány s místnostmi bývalé sakristie. Nový majitel kůlny nechal, jen část východní kůlny při náměstí přestavěl na malý obytný dům.
1837  POSTAVEN VELKÝ 3-PODLAŽNÍ BYTOVÝ DŮM na celé ploše kaple. Měl 2 dvorní křídla +  přízemní spojovací křídlo pro konírny a kočáry. Zůstaly zdi kaple, ale celkově zničeno více než při bourání kaple 1786. Stavitel chtěl dosáhnout pravoúhlých obyt.místností a odstranil šikmost stěn osekáním, čímž zničil obrazovou výzdoba stěn. Těleso studny sníženo na úroveň sklepní dlažby a voda čerpána pumpou umístěnou před domovním průčelím. Tento stav zůstal do 1949, kdy byl dům zbourán.
1915  Prokázáno, že kaple stála v celém rozsahu domu 255. Sondy soukromým nákladem T.G.Masaryka prokázaly velký překvapující rozsah původního gotického zdiva. Ačkoliv již desítky let je prezentována Betlémská kaple jako působiště J.Husa, teprve nyní se připravuje oslava 5OO.let jeho upálení.
1948  Vyvlastněn činžovní dům 255 se zachovanými stěnami kaple i dům kazatele.
1949  ZBOURÁN BYTOVÝ DŮM
1954  ZNOVUPOSTAVENA BETLÉMSKÁ KAPLE. Projekt záchrany a obnovy kaple + okolí byl na podnět ministra Zd.Nejedlého svěřen arch.Jaroslavu Fragnerovi. Archeologický výzkum řídil dr.I.Borkovský. Kaple dostane železobeton.skelet. Kaple 798 m2 pojme 3000 posluchačů. Má dobrou akustiku i pro koncerty.
MÁZHAUS = PŘÍZEMÍ : při rekonstrukci mázhauzu byla objevena valounovitá původní dlažba. Stěny mázhauzu byly souvisle pokryty omítkou (ve zbytcích zachovanou). V přízemí jsou 2 místnosti = vpravo sakristie, vlevo se neví k čemu sloužila s okenm do kaple. Nad schodištěm je okénko do kaple, zaklenuté gotickými cihlami a na jeho špaletě dvě prkna z původního dřevěného obloženi.
1.PATRO : světnice kazatele. Do místnosti se vstupuje přes práh z opuky, který je původní, stejně jako u stěny volně položené trámky. 
PODZEMÍ : Při rekonstrukci kaple byl původní sklep rozšířen pod celou plochu kaple. Při založení nebyla kaple podsklepená a pod podlahou kaple se pohřbívalo až do zrušení jezuitského řádu 1773. Po zrušení kaple byla část hrobů zrušena, další část zanikla při hloubení základů a sklepů pro činžovní dům. Podzemím prostupuje vzhůru do kaple válcovité těleso studny. Dno studny je 8m pod dlažbou kaple.
Z podzemí pod kaplí je vchod do tzv. malého a velkého sklepa pod domem kazatele, bývalé Křížovy sladovny. Nad malým sklepem sakristie a v 1.p. byl byt kazatele. Oba sklepy sloužily pro výrobu sladu a jsou starší než Betlémská kaple, snad z poč. l4.století.
Stěny kaple : po obnově byly vyzdobeny obrazy a texty, převzatými z Jenského kodexu, Reichenthalovy kroniky a Velislavovy bible. Husitské písně byly přepsány z Jistebnického kancionálu apod. Nejsou to obrazy autentické, ale poskytují představu o středověké barvité výzdobě kaple, doložené v písemných pramenech. 
Vstup z Betlémského náměstí je v jižní zdi, která až na základy je celá nová i s ostěním vchodu.  
Okna :  V severní stěně zachována značná část ostění. Druhé symetricky odpovídající okno je nově upraveno na původním místě. Kružby oken se nezachovaly, až na kamenný kříž v okně západní stěny a bohatě profilované okno do domu kazatele vlevo od vchodu na kazatelnu uprostřed východní stěny. Ve středověku všechna okna musela být dělena kamennými pruty nebo kružbami, aby mohla být zasklena, protože ještě nebyla známa technologie výroby velkých tabulí skla. 
Strop :  Výška kaple byla 10,5 m, jak dokládají otvory po ukotvení stropních trámů na západní stěně vlevo od vchodu. Nový strop byl úmyslně zakotven o 0,5 m výše, aby tyto otvory zůstaly zachovány.
Západní stěna :  Blízko vchodu je malý výklenek se zbytky červené výmalby, do nějž se zřejmě stavěla kamenná nádoba se svěcenou vodou. Nad ním je obraz, převzatý z Jenského kodexu, znázorňující srážku husitského vojska s křižáky. Všechny nové výmalby na stěnách jsou prací posluchačů Akademie výtvarného uměni, vedených prof. V.Sychrou a B. Slánským. Dlouhá dřevěná hudební kruchta je umístěna tam, kde byly nalezeny otvory po trámech, nesoucích původní kruchtu. Nad ní jsou na stěně přepsány písně z Jistebnického kancionálu: vlevo Povstaň, povstaň, veliké město pražské a vpravo Ktož jste boží bojovníci.
Následuje obnovený zbytek Jakoubkova latinského nápisu z 1417 o přijímání dospělých pod obojí. 
Severní stěna :  Dle starých plánů obnoven vchod, nad něj dán obraz J.Žižky v čele husitského vojska. Uprostřed stěny obrazy papeže a císaře Zikmunda, pod nimi text a notace písně
Napravo od východního okna obnovený zlomek Husova latinského traktátu De sex erroribus. Celý nápis z 1412 tvořil pás vysoký 2,7m přes celou šíři severní stěny. Zachovaný zlomek byl rozluštěn díky trpělivému úsilí dr.J.Ryby. Nad nápisem je obraz M.J.Husa na hranici. 
Východní stěna :  Nese obnovenou Křížovu oratoř s vchodem, ke kterému z Křížova domu v Husově ulici vedla přes dvůr dřevěná krytá pavlač, rovněž nyní obnovená. Z obou stran oratoře jsou obrazy. Uprostřed stěny zachován vchod ke kazatelně nově zbudované po objevení vchodu. Vlevo od vchodu na kazatelnu je okno s dochovanou profilací ostění, vpravo malé okénko ke schodišti domu kazatele a pod ním vchod do mázhauzu (síně).  Napravo od vchodu do domu kazatele je výklenek pro svátosti oltářní. Uvnitř výklenku zřetelná původní zelená výmalba a drážka pro umístění přepážky, na které stál kalich a pod níž byly ve schránce uloženy hostie. V horní části stěny jsou 2 obrazy - Hus před posluchači a Hus káže v Betlémě. Pod nimi zápis písní. Pod velikým východním oknem je mramorová pamětní deska, že zde 11.7.1412 byli pohřbeni Martin, Stašek a Jan - mladíci, popravení za výtržnost proti prodeji odpustků. Poblíž je vchod k studni, dno je 8m pod dlažbou kaple, voda do ní prosakuje z Vltavy přes písečné nánosy, na nichž je založena tato část Starého Města.
Jižní zeď :  Až na základy je nová a nese vyobrazení M.J.Husa a jeho text O šesti bludech. Nad textem obrazy řemesel a práce z Velislavovy bible.
Dlažba : Pálená čtvercová dlažba byla vyrobena podle nalezených zbytků. Při poslední rekonstrukci kaple, ukončené 1992 bylo pod dlažbou uloženo elektrické otopné zařízení 
Krytina střechy :  Prejzová, vyrobená speciálně dle staré technologie.
1988-92  REKONSTRUKCE  na náklad ČVUT, využívající kapli k slavnostním příležitostem
 • 10
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1685

 • 11
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1729

  Hřbitov před Betlémskoui kaplí byl postaven 13.stol. u kostela sv. Filipa a Jakuba zbořeného 1391 pro stavbu stavbu Betlémské kaple. Hřbitov zůstal až do zač.19.stol.

 • 12
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1767

  Rytina J.D.Huber. Chybně 5 oken v průčelí - dle toho 1954 i obnovena

 • 13
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1783

  Kostelík sv.Filipa a Jakuba vpravo před Betlémskou kaplí je jen dokreslen pro ilustraci, již zde nestál

 • 14
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1783

 • 15
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1830

 • 16
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1869

  Třetí dům zprava je postaven na místě Betlémské kaple a s využitím jejího zdiva. FARA je vzadu v čele

 • 17
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1890

 • 20
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1923

 • 30
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1923

 • 40
   
   
   
  BETLÉMSKÉ NÁM.
  1935

 • 80
   
   
   
  BETLÉMSKÁ KAPLE
  1785

  F.L.Hergeta - pohled zevnitř kaple s okny jižního průčelí a studnou

 • 100
   
   
   
  BETLÉMSKÁ KAPLE
  1756-1845

  J.J.z Bratřic

 • 110
   
   
   
  BETLÉMSKÁ KAPLE
  ???

  Liebisch

 • 130
   
   

 • 140
   
   
   
  BETLÉMSKÁ KAPLE
  1954

  Postavena znovu

 • 950
   
   
   
  START U BETLÉMSKÉ KAPLE
  Na obrázcích porovnáváme časový vývoj náměstí a kaple. A zjišťujeme, že vše není tak jasné, proto jsme to na této stránce již trochu zpracovali

 • 960
   
   

 • 970
   
   
   
  Magické, prostě úžasná Praha

 • 980
   
   
   
  PROTI BETLÉMSKÉ KAPLI
  Restaurant Švejk

 • 990
   
   

 • 1000
   
   

 • 1010
   
   
   
  HUSOVA ULICE

 • 1020
   
   
   
  JDEME DO BUDOVY ČVUT, kterému Betlémská kaple patří

 • 1025
   
   
   
  Pamětní deska u vchodu

 • 1030
   
   
   
  máme domluven vstup dokonce s projitím ke kapli zezadu

 • 1040
   
   
   
  málo známý vnitroblok.....

 • 1045
   
   

 • 1050
   
   

 • 1070
   
   
   
  prostě se ocitnete v minulosti

 • 1080
   
   

 • 1090
   
   

 • 1100
   
   

 • 1110
   
   

 • 1120
   
   

 • 1130
   
   

 • 1140
   
   
   
  a opět bádáme :-)

 • 1150
   
   

 • 1160
   
   

 • 1170
   
   

 • 1180
   
   
   
  Vyšli jsme VZADU ZA BETLÉMSKOU KAPLÍ

 • 1190
   
   
   
  A za kaplí JDEME I DO GALERIE ARCHITEKTURY JAROSLAVA FRAGNERA

 • 1200
   
   
   
  Poslední úpravy Galerie provedl arch.Jíra 2005

 • 1210
   
   
   
  další jiný svět.....

 • 1220
   
   

 • 1230
   
   

 • 1240
   
   

 • 1250
   
   

 • 1260
   
   
   
  Ředitel Galerie arch. Merta

 • 1270
   
   
   
  Zdařilý model dostavby Starom. radnice od arch.Kibice atelieru Lampa

 • 1280
   
   

 • 1290
   
   
   
  JDEME DO PODZEMÍ BETLÉMSKÉ KAPLE
  Výstava předmětů, modelů, betlémů "Od pohanství ke křesťanství"

 • 1300
   
   

 • 1310
   
   

 • 1320
   
   
   
  parádní výstava, ta je na extra prohlídku. Je již ukončena

 • 1330
   
   

 • 1340
   
   
   
  Studna na lití kovů z 12. stol.

 • 1350
   
   

 • 1360
   
   

 • 1370
   
   

 • 1385
   
   
   
  PROTI KAPLI VÝSTAVNÍ SÍŇ ANTIQUE

 • 1390
   
   

 • 1400
   
   

 • 1410
   
   
   
  zdivo - dole románské, nahoře gotika

 • 1420
   
   
   
  ČOKOLÁDOVNA

 • 1430
   
   

 • 1440
   
   
   
  NÁPRSTKOVO MUZEUM

 • 1450
   
   

 • 1460
   
   

 • 1470
   
   

 • 1480
   
   

 • 1485
   
   

 • 1486
   
   
   
  DALŠÍ BUDOVA

 • 1487
   
   

 • 1488
   
   
   
  CAFE CAMPUS, dříve KRÁSNÉ ZTRÁTY
  prošli jsem celý a vzadu nahlédli do vnitrobloku

 • 1489
   
   

 • 1496
   
   

 • 1497
   
   
   
  Nejslavnější rámař střední evropy p.Brůžek

 • 1497
   
   
   
  PO UKONČENÍ jsme na cestou uprošli jestě další objekty

 • 1499
   
   

 • 1500
   
   
   
  Anenské nám.

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297