Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PALÁC YMCA + PALLADIUM  
 

 PALÁC YMCA + PALLADIUM   13.12.2016 
Začneme v Palladiu - prohlídkou Galerie za zavřenými dveřmi ve 4.p. s osobní účastím bývalé záhřebské operní pěvkyně - nyní věhlasné galeristky maye Lukas. Projdeme celé Palladium vč. histrorických vykopávek v suterénu, důstojnícké jízdárny, Poté přejdeme do nedalekého Paláce YMCA od autora Eduarda Hniličky ve stylu art deco, který si detailně prohlédneme - pasáž s výstavou, bazén, tělocvičnu a běžeckou dráhu. Panoramatický pohled na Prahu si vychutnáme ze střechy a závěr bude patřit posezení u kávy v intimním salónku v 1.p. restaurace s názvem První republika. PRAGOS + Ing.Stěnička

YMCA - historie :
YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams. 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích a  Williams byl královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě.
U nás od 2.pol. 19.století fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. legií a poté Čs. armády u se u nás YMCA od 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa : T. G. Masaryka, V.Havla a dalších.
Svoji činnost nuceně ukončila 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až 1990. Česká YMCA byla ustavena 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.
Dnes je YMCA nejstarší a se svými 58 miliony členy ve 119 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě !  

YMCA ČR - historie:

Všechno úsilí největšího světového mládežnického hnutí a později i organizace YMCA je zaměřeno na posílení duševní, tělesné i duchovní úrovně člověka, podporu víry, dobroty a pravdy v duchu Ježíše Krista. To vyjadřuje typický znak YMCA, jímž je rovnoramenný trojúhelník.

Samotné počátky tohoto hnutí u nás spadají do 70.let 19. století – jedná se o skupiny mladých mužů v reformované, svobodné reformované a luterské církvi za Rakousko-Uherska - výraznou postavou tohoto hnutí u nás byl Alois Adlof.
Důležité bylo působení americké YMCA za 1. sv.války mezi našimi legionáři, kteří pracovníky YMCA (sekretáře) nazývali svými „strýčky“. Ve svobodné ČSR v místech kde sídlila větší vojenská posádka, byla ustavena tzv. „Vojenská YMCA“, která zřizovala vojenské domovy. O poměru ke státním a hlavně vojenským orgánům, jakož i o způsobech práce YMCA hovoří armádní rozkaz č.143/12 z 26.5. 1919. YMCA je určena pro práci mezi vojáky. Její křesťanský charakter je respektován, ale veškerá náboženská diskriminace a nábor ve prospěch některé církve je zapovězen. Státní a vojenské úřady se za to zavazují poskytovat YMCA značnou pomoc při umístění vojenských domovů, dopravě, ubytování i osobních nákladech. V době největšího rozmachu práce YMCA v čsl. armádě, 1920, bylo 70 vojenských středisek s 229 sekretáři (z nich 31 amerických). Pro vzdělávání domácích sekretářů byly 1919 zřízeny v Žilině kurzy. Vojenská YMCA měla veliký význam nejen proto, že vykonala velikou práci pro samotné vojáky, ale že českou a slovenskou veřejnost seznámila s novým typem křesťanství a připravila mnoho znamenitých a odborných pracovníků pro civilní YMCA.
Vlastní historie YMCA v prvorepublikové ČSR začíná 1921. Na celostátním sjezdu 1-3. VII. je zvolen první ústřední výbor YMCA v čele s předsedou prof. Fr. Drtinou a místopředsedou prof. Emanuelem Rádlem. Díky iniciativě presidenta T.G.Masaryka a jeho dcery Alice – je část amerických sekretářů přeřazena z vojenské YMCA do vznikající civilní YMCA. Prostřednictvím Světové aliance YMCA jsou povoláváni další obětaví mužové. Rozbíhá se činnost, školí se českoslovenští sekretáři a zakládají se místní sdružení YMCA. Počátky práce YMCA v ČSR provázela finanční pomoc především americké, ale i kanadské a britské YMCA. 1923 za symbolickou cenu mohla YMCA odkoupit značný majetek zlikvidované vojenské YMCA. Toto dědictví velmi posílilo majetkovou základnu mladé organizace. Hned v počátcích YMCA morálně i finančně podporovala Obrodné hnutí čsl. studentstva (OHČS). Znamením tohoto úsilí a této spolupráce se stal „Studentský domov“ v Praze na Albertově, otevřený 1921. Jeho ředitelem se stal D. Lowrie. (Z křesťanské skupiny OHČS, pod vedením profesorů E.Rádla a J.L.Hromádky, vznikla 1927 Akademická YMCA.)
1921 byl zakoupen hotel v Olomouci a spolu s budovou v Českých Budějovicích (později vyhořela) byly prvními budovami sloužícími pouze účelům YMCA. V letech 1923–24 byly pro YMCA postaveny budovy v Bratislavě, na Kladně, v Liberci, ve Znojmě, v Hradci Králové, v Báňské Bystrici a v Lučenci. Ve větších městech, jako byla Ostrava, Brno, Plzeň a Košice byla naděje, že si silná sdružení dopomohou k budovám vlastními prostředky. V letech 1928-29 vyrůstá v Praze Na Poříčí v té době nejmodernější Palác YMCA v Evropě.
V lůně české, moravské a slovenské přírody se zakládají Ymkařské tábory – český tábor Soběšín na Sázavě u Kácova (později Masarykův tábor), slovenský tábor v Oravském podzámčí, znojemské sdružení mělo tábor Devět Mlýnů, brněnské tábor Veverská Bytýška, kroměřížské tábor Jablůnka nad Bečvou, liberecké tábor Hvězdov a budějovické tábor na Malši. Později byly zbudovány ještě 2 tábory na Slovensku – tábor Karpaty a tábor Lučatín u Bánské Bystrice a 6 táborů v Čechách – tábor Vlčice u Třeboně, tábor Nižbor na Berounce, tábor Zdobnice v Orlických horách, tábor Kumr – u Máchova jezera, tábor Zlatá Řeka u Písku a tábor Biskupice u Brna.
V době nacistické okupace prošla YMCA ohněm zkoušky, v níž obstála. Někteří ohrožení členové odešli ještě včas do exilu. Hodně členů YMCA se podílelo na odboji proti hnědé, nacistické totalitě. Daň krve za to zaplatili 2 sekretáři a mnozí další významní členové. Celá řada příslušníků hnutí byla pro svou ilegální činnost vězněna. Za Protektorátu 1943 byla YMCA dokonce zlikvidována a její majetek přebrala německá armáda nebo Hitlerjugend.
Po osvobození obnovuje YMCA s velikým elánem svou činnost, po únoru 1948 se stává předmětem zájmu StB a 1951 je opět, tentokrát komunisty, zakázána. Její majetek přebírá především Československý svaz mládeže, včetně některých táborů. Budovy a zbývající tábory přebírají jiné subjekty Národní fronty.
Po marném pokusu obnovit YMCA v 60.letech nastala úspěšná registraci a obnovení činnosti YMCA po Sametové revoluci 17.11. 1989.

 

 • 30
   
   
   
  YMCA

 • 35
   
   
   
  YMCOU nás provedla místní odborná pracovnice

 • 40
   
   

 • 70
   
   

 • 75
   
   
   
  Historický paternoster

 • 80
   
   

 • 100
   
   

 • 105
   
   

 • 109
   
   
   
  Jdeme i na střechu !

 • 110
   
   
   
  fantastické výhledy

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 170
   
   
   
  TĚLOCVIČNA

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   
   
  VÝSTAVA O YMCE

 • 201
   
   

 • 202
   
   

 • 205
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 235
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 310
   
   
   
  Klubová růžička zde zdobí pamětní desku již rok :-)

 • 320
   
   

 • 330
   
   
   
  ADMINISTRATIVNÍ ČÁST PALLADIA, bývalá část jízdárny

 • 332
   
   

 • 333
   
   

 • 334
   
   

 • 340
   
   
   
  NÁM.REPUBLIKY půdorys bývalého románského domu z 12.stol.

 • 350
   
   
   
  KAPUCÍNSKÝ KOSTEL Sv.JOSEFA se dvorem Sv.Tadeáše

 • 360
   
   
   
  KOTVA vyjímečná stavba.....

 • 370
   
   
   
  PALLADIUM
  neveřejný vstup

 • 380
   
   

 • 390
   
   

 • 395
   
   
   
  V Palladiu nás osobně provedla vč. výstavy MAYA LUKAS. Zde od nás prohlíží dárek - kolíčky :-)

 • 396
   
   

 • 398
   
   

 • 400
   
   

 • 410
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 445
   
   

 • 460
   
   

 • 470
   
   
   
  OBCHODNÍ ČÁST PALLADIA - málokdo ví, že na stropě jsou repliky koníren !

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297