Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŠTĚRBOHOLY ANEB PO STOPÁCH BITVY  
 

  ŠTĚRBOHOLY ANEB PO STOPÁCH BITVY   12.05.2017   
Zast.bus "Štěrboholy" - Z Černého Mostu 224, Z Želivského 163
Další milá vycházka ve spolupráci PRAGOS KLUB + I LOVE MY CITY. 
Marek Pisko (člen obou klubů) zajistil koment.vycházku po pro mnohé neznámou oblastí, kterou projdeme, procítíme a poznáme a to v duchu historické události - výročí 260 let velké bitvy u Štěrbohol 6.5.1757 mezi vojsky Marie Terezie a pruskou armádou vedenou králem Fridrichem II. Bylo to 2.střetnutí 7-leté války v Evropě, které málem zničilo Prahu. Půjdeme po stopách této bitvy, prodrobné info se dozvíme během vycházky od průvodce místního kronikáře Jana Pláteníka ! Na místě možno koupit pamětní listy k této bitvě. Akce cca 2 hodiny, vč. okolí Štěrbohol.  POMNÍK SCHWERINA      POHLEDNICE       
Těšíme se, za kluby zdraví Václav Vaněček + Marek Pisko    40,-    PRAGOS + I LOVE MY CITY   
 
HISTORIE ŠTĚRBOHOLY :
NÁZEV Štěrbohole odvozeno z „Štěrba- štěrbina-holá“ snad „Štěrby – holé“ a to veliké bahnité louže a lokáče, kterých tu bylo mnoho, půda mokrá, nic nerodila, holá, neplodná. Tak nynější ŚTĚRBOHOLY.  Dříve se říkalo a psalo Štěrbohole a v Štěrboholích, nyní ve Štěrboholech.
Praha-Štěrboholy je městská část Prahy. Leží na území městského obvodu Praha 10. Přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 15 v rámci stejnojmenného správního obvodu. 1968 obec připojena k Praze.
Malá čtvrť, leží mezi dvěma výpadovkami na Kutnou Horu a Kolín. Díky tomu je v obci poměrně klid a staví se zde mnoho rodinných domků; v blízkosti obchodního centra Europark vznikly 2007 i bytové domy. Na západne Štěrbohol je hostivařsko-malešická průmyslová zóna.  Štěrboholy se staly známé za sedmileté války 1757. Zde proběhla bitva u Štěrbohol , v níž Fridrich II. Veliký porazil rakouská vojska Karla Alexandra Lotrinského.[2] V bitvě padl vynikající pruský maršál Kurt Krištof Schwerin – Fridrich to okomentoval poznámkou, že jeho smrtí povadly vavříny vítězství, poněvadž takhle zaplatil za vítězství až příliš velkou cenu..
 
1371 - Štěrboholy připomínají se jIž jako příslušenství obce Kyjské. Byly statkem arcibiskupským.
1401 - najal si je od arcibiskupa Habart z Chrastu na 4 leta. V Štěrboholech stál dvůr zemanský a při něm tvrz. (místo nelze přesně zjistiti. Domnívám se, že dvůr byl v místech čp.2 a tvrz v místech čp. 31 a 25, jež je zřejmě nejvýše položené.)
1419 - držel dvůr řezník Bohuněk a pronajal jej s tvrzí do 6 let Janu Škopkovi. Z této doby datuje se vznik rybníčku a dvou komar. Další osudy za válek husitských nejsou známy
1524 - připomíná se jako držitel jich Jan ze Zavařic, o 10 let později Soběslav z Miletína.
1543 - obdržel Jan Žichovec z Duban právo vyplatiti Štěrboholy. Nežli se však mohl dosouditi, přešly Štěrboholy v držení Kašpara z Granova, sekretáře české komory. Když pak synové Janovi (Žichovce) domáhali se opět od něho výplaty, vymohl si, že mu r.1557 pražská kapitula Štěrboholy popustila dědičně a pod plat.
1561 - prodal oba statky tj pustou ves se dvorem Albrechtovi Žichovci z Duban. Jeho syn Jan Habart prodal Štěrboholy 
1604 - Bohuchvalu Valkounovi z Adleru, avšak ten po krátkém čase prodal je ještě téhož roku obci Nového města Pražského. Obec držela Štěrboholy do 1633, pak je prodala.
1608 - Arcikníže Matyáš chtěje donutit bratra svého, císaře Rudolfa II., aby se vzdal svých panství (trůnu), přitáhl s vojskem konfederovaných stavů rakouských, uherských i moravských až ke Štěrboholům a odtud počal jednati s předáky evangelických stavů českých, jejichž cílem byla ochrana svobod náboženských a politických vůči koruně. Ujednání to datuje se 29.června 1608 a zove se  KONFEDERACE ŠTĚRBOHOLSKÁ. 
Po bitvě bělohorské byl dvůr Štěrboholy Novému městu pražskému konfiskován, ale později opět vrácen. Přece však neudrželi jej novoměští,
1633 - když se obci nedostávalo peněz na ubytování císařského vojska, musila zastaviti svoje dvory v Malešicích a Štěrboholech Antonínu Bijanovi, císařskému výběrčímu berní, za 7000 zl. Protože je nemohla vyplatiti, prodala je 1635 Janu Beckovi pro jeho nezletilého syna Gerharta. Po něm držel je syn Jana, Jan Jiří Beck, který zemřel 1665. Vdova pronajala pak dvůr štěrboholský na pět let (1681-1686) Novému městu pražskému. V létech následujících ujal se statku opět syn Jana Jiřho Eugen Albert, svobodný pán, který 1685 prodal oba statky (Malešice a Štěrboholy) Kryštofu Frant. Hraběti Vratislavovi z Mitrovic za 12.500 zl.
1715 - zemřel dědic štěrboholského dvora Jan Václav Vratislav z Mitrovic a dcery Marie Josefa hraběnka Šliková a Marie Alžběta Vratislavová z Mitrovic Malešice, tvrz, ves Malešice, dva dvory v Malešicích a v Štěrboholech s příslušenstvím za 46.000 zl. Rýnských Marii Terezii Trautmansdorfové, zastupující nezl. Syna Norberta.
1725 - tento postoupil Merii Terezii hraběnce Rottalové na srážku kupní ceny panství Brandýsa n/Orlicí své statky Dolní Počernice, Malešice a Štěrboholy. Tato prodala statek Malešice a to tvrz a ves Malešice  cís.radovi Václavu Neumanovi z Pucholze, doktoru práv a universitnímu profesoru. Během dvou let vydělal a prodal předešlé statky Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy.
1727 - výměnnou smlouvou mezi vpředu uvedeným majitelem a zástupci pražské university byly připojeny statky Malešice a Štěrboholy k universitním statkům Michli a Horním Počernickům. V této době (v urbárních a gruntovních knihách 1726-89. jež uloženy jsou v archivu hl.m.Prahy) činí se zmínka o vrchnostenských chalupách a panské hospodě.
1757 - svedena tu byla velká a krvavá bitva mezi vojskem císařovny Marie Terezie a hlavní armádou pruskou, jíž velel sám král Fridrich II. V bitvě té padl generál. Polní maršálek hrabě Curth Christoph Schwerin. V místech kde padl postaven rakouskou vládou 1824 kamenný pomník a 1837 pruskou vládou pomník z děloviny a v něm hrobka pro padlého maršála. Pohřben tu ale není. Pamětní kniha nese letopočet 1839.  Není pamětníků ani živých ani psaných ba ani ústní podání nezanechalo zmínky o konci 18.století Napoleonské války a počátcích 19.století. Ani o robotě ani o zrušení ani o selských bouřích nemáme dokladů, kromě zápisů dějepisných všeobecných. Ba ani není pamětníků bouřlivého roku 1848. 
Obec do tohoto roku vzrostla dvojnásobně.  Výtah z abecedního seznamu majitelů stavebních parcel v org. Protokolu katastru stabilního 1842 pro obec Štěrboholy na bývalém panství michelském mluví již o vsi s 33 čp. a obyvatelé vedeni jako „ERBPACHTER“ pouze v čp.2 (dvůr) je „EMPHITEUT“ tj. „dědiční pachtýři – a nájemce“. Z toho je zřejmo, že universita mnoho pozemků pronajala a ty byly později nebo i při stavbě domků prodány.
Také o válce s Prusy 1866 nezachovalo se jiných zpráv než ty to: Prusové byli ubytováni po chalupách, byli to starší muži, kteří bojů nezúčastnili (záloha). Nebyli nijak zlí. Rozdávali dětem suchary a v chalupách častovali kávou, jež ve vsi byla pochoutkou. (vařila se jen o posvícení)

PRAGOS + I LOVE MY CITY

 • 20
   
   
   
  ZNAK ŠTĚRBOHOLY
  ZNAK Polcený štít, jehož pravá polovina je dělená. V jejím horním modrém poli jsou dva zkřížené stříbrné meče se zlatou rukojetí. V dolním červeném poli je stojící Stříbrný beran bez rohů se zlatou zbrojí hledící doprava. V levé červené polovině štítu je zlatá kvádrová zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech stínkách, z nichž dvě jsou viditelné celé, dvě z poloviny. Zeď je u poltící linie prolomena polovinou černé brány se stříbrnou klenbou a z poloviny viditelným zlatým středovým klenákem. Brána má otevřená dřevěná vrata se zlatými panty a vytaženou zlatou mříž. Z brány vyniká obrněná paže držící stříbrný meč se zlatou rukojetí. Za zdí vynikají dvě zlaté kvádrové věže s cimbuřím, zlatou střechou a zlatou makovicí. Pravá věž, viditelná pouze z poloviny, je vyšší a širší, je prolomena polovinou černého trojdílného okna ve stříbrném rámu. Je zakončena zlatým cimbuřím, nad které vyniká polovina valbové střechy s jednou makovicí. Levá, nižší a užší věž, má jedno černé dvojdílné okno ve stříbrném rámu, je zakončena zlatým cimbuřím o třech stínkách a stanovou střechou s makovicí. SYMBOLIKA Modrá barva horního pole v pravé polovině štítu vyjadřuje původní podobu místa, na kterém byly Štěrboholy založeny. Byl zde kraj močálů, bohatý na vodu. Močály a bažiny byly vysušeny pravděpodobně v polovině 14.století v souvislosti se založením obce. Zkřížené meče vyjadřují velikou prusko-rakouskou bitvu, svedenou u Štěrbohol 6.května 1757, při níž padlo na 32 tisíc vojáků. V dolním červeném poli je stříbrný beran bez rohů převzatý z erbu Žíchovců z Duban, kterým Štěrboholy patřily od roku 1561 až do roku 1604. Byla to doba celkového rozkvětu Českého království, a tedy i místní obce s tvrzí. Vladykové z Duban zde sídlili dvě generace. (Jinak se majitelé často střídali). V levé polovině znaku je polovina štítu ze současného znaku hlavního města Prahy. Je tím vyjádřena dnešní příslušnost Štěrbohol jako městské části k Praze. PRAPOR List praporu je vodorovně rozdělen na dva stejné pruhy. Žerďová třetina horního pruhu se sestává ze tří stejně širokých svislých pruhů – modrého,bílého a modrého. Zbytek horního pruhu je žlutý. Spodní pruh je červený. Poměr šířky a délky listu praporu je 2:3. SYMBOLIKA Zlato-červené dělení vyjadřuje příslušnost Štěrbohol k hlavnímu městu Praze. Modré pole se stříbrným kůlem značí Štěrboholy. (stříbrný kůl je barva figur v pravé polovině Štítu /meče a beránek/, červená barva pole pod beránkem je již na praporu zastoupena)

 • 30
   
   
   
  POHLEDNICE

 • 40
   
   
   
  1933

 • 105
   
   
   
  SRAZ

 • 106
   
   

 • 107
   
   

 • 110
   
   

 • 130
   
   

 • 135
   
   

 • 136
   
   

 • 140
   
   
   
  ZVONIČKA

 • 150
   
   
   
  HISTORICKÁ ZVONIČKA
  v původním místě centra vesnice

 • 155
   
   
   
  HISTORICKÝ KŘÍŽEK
  ul. K Lesíku

 • 157
   
   
   
  HISTORICKÁ KAPLIČKA
  ul. K Učilišti

  kdysi

 • 158
   
   
     dnes

 • 170
   
   
   
  PAMÁTNÍK BITVY U ŠTĚRBOHOL

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   
   
  PAMÁTNÍK BITVY U ŠTĚRBOHOL
  = SCHWERINŮV POMNÍK


  http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/krechor/schwerin.htm

  dnes již neexistuje, nahrazen novým PŘEDCHOZÍ FOTO

 • 202
   
   
   

  o pár let později

 • 204
   
   
   
  Nacisté v 2.sv.válce zneužili pomník ke své propagandě

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297